THÔNG TƯ SỐ 10/2009/ TT-BYT NGÀY 14/8/2009 CỦA BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

30/10/2009 15:33 GMT+7