Thông báo số 62/TB-CYT ngày 02/02/2012 của Cục Y tế GTVT về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp 57 năm kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27 tháng 02 năm 2012)

03/02/2012 10:5 GMT+7

Gửi: Các đơn vị trực thuộc

Gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo số 62/TB-CYT . PDF