Sao y chỉ thị số 16/CT-TW ngày 22/12/2017 của Ban chấp hành trung ương v/v Chỉ thị của Ban bí thư về tổ chức tết năm 2018

29/12/2017 10:18 GMT+7

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Sao y chỉ thị số 16/CT-TW