[Hỏa tốc] Công văn số 1074/CYT-KHTC ngày 29/12/2017 của Cục Y tế v/v Báo cáo kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí

29/12/2017 10:27 GMT+7

Kính gửi: các đơn vị trực thuộc

 Kính gửi: các đơn vị trực thuộc

[Hỏa tốc] Công văn số 1074/CYT-KHTC