Công văn số 1076/CYT-NVYD ngày 29/12/2017 của Cục Y tế v/v thuốc giả Lincomycin 500mg

29/12/2017 10:33 GMT+7

Kính gửi: các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT, CTCP bệnh viện GTVT

 Kính gửi: các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT, CTCP bệnh viện GTVT

Công văn số 1076/CYT-NVYD