Công văn số 1080/CYT-NVYD ngày 29/12/2017 của Cục Y tế v/v đình chỉ thuốc lưu hành không đạt tiêu chuẩn chất lượng

29/12/2017 10:48 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 1080/CYT-NVYD