Công văn số 1081/CYT-NVYD ngày 29/12/2017 của Cục Y tế v/v tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế

29/12/2017 10:49 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 1081/CYT-NVYD