Thứ 2, 28/5/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 1038/CYT-KHTC ngày 30/12/2016 của Cục Y tế v/v Quy định xử lý việc chuyển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017

30/12/2016 16:2 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn số 1038/CYT-KHTC

Các tin khác