Thứ 6, 24/5/2024 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 413/CYT-KHTC ngày 12/6/2018 của Cục Y tế v/v thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác sửa chữa, cải tạo tài sản hàng năm

12/06/2018 17:18 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn số 413/CYT-KHTC

Phụ lục 1

Các tin khác