Thứ 2, 28/5/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 08/CYT-KHTC ngày 4/1/2017 của Cục Y tế v/v triển khai thực hiện chỉ thị 31/CT-TTg ngày 2/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 17731/BTC-QLCS ngày 14/12/2016 của Bộ Tài Chính

05/01/2017 1:54 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn số 08/CYT-KHTC

Các tin khác